McKenzie, psychosomatische oefentherapie, Cesar | Beuningen

Adres gegevens:

Burgemeester Verstraatenlaan 35
6641 CD Beuningen (Gld.)
024-6774749 / 06-52243281
info@cesartherapiebeuningen.nl

Ons privacybeleid

Klachtenloket paramedici (pdf)
 
                                         

Privacy Policy Oefentherapie Beuningen ter Haar

Oefentherapie Beuningen ter Haar, in de persoon van Aart ter Haar, hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacybeleid wordt heldere en transparante informatie gegeven over hoe er wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Oefentherapie Beuningen ter Haar waarborgt uw privacy en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. (AVG)

Dit brengt de volgende aspecten met zich mee:

• De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
• Verwerking van persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
• Vragen om uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van persoonsgegevens.
• Passende technische en/of organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is.
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
• Op de hoogte zijn van rechten omtrent persoonsgegevens, cliënten hierop willen wijzen en deze respecteren.

Oefentherapie Beuningen ter Haar is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op de website of onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk Oefentherapie Beuningen ter Haar verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

• Het controleren op verzekeringsrecht bij de zorgverzekeraar (COV).
• Het leveren van zorg, onderzoek, advies en behandeling.
• Indien nodig overleg met derden (huisarts, psycholoog of medisch specialist).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij om de volgende persoonsgegevens vragen:

• naam, adres, woonplaats
• telefoonnummer
• e-mailadres
• geboortedatum
• beroep
• BSN nummer
• gegevens over gezondheid

Verstrekking aan derden

Bovenstaande gegevens kunnen aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Binnen de praktijk wordt gebruik gemaakt van derde partijen voor de volgende doeleinden:

• het declareren van geleverde zorg
• e-mailverkeer
• financiële administratie

De praktijk geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) worden uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder worden de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij de praktijk opvraagt. In een dergelijk geval dient de praktijk medewerking te verlenen en is verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kan de praktijk persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Deze toestemming is opgenomen in de behandelovereenkomst.

Binnen de EU

Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Oefentherapie Beuningen verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Oefentherapie Beuningen ter Haar bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt danwel op grond van de wet is vereist.
De cliëntdossiers met behandelinformatie dienen ten minste vijftien jaar na het einde van de behandelrelatie te worden bewaard, tenzij het uit hoofde van goed zorgverlenerschap nodig is dat de informatie langer dient te worden bewaard (artikel 7:454 lid 3 Burgerlijk Wetboek).

Beveiliging

Oefentherapie Beuningen ter Haar heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

• we maken gebruik van een betaalde virusscanner
• we maken gebruik van een beveiligde softwareleverancier: Winmens
• we gebruiken een beveiligde app voor zorgverleners: Siilo
• gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
• we maken regelmatig een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen
bij fysieke of technische incidenten
• de papieren dossiers zijn opgeborgen in afgesloten kasten
• alle personen die namens Oefentherapie Beuningen ter Haar van uw gegevens kennis
kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
• regelmatige evaluatie van onze privacy maatregelen

Rechten omtrent persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke bij de praktijk beschikbaar zijn. Tevens kan er bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of aan een andere partij indien gewenst. Bij genoemde verzoeken wordt gevraagd om u te legitimeren.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht er een klacht zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met de praktijkhouder contact op te nemen. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als er naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen zijn kunt u contact met ons opnemen.

Contactgegevens:

Oefentherapie Beuningen ter Haar
Aart ter Haar
Burgemeester Verstraatenlaan 35
6641 CD Beuningen
024-6774749
info@cesartherapiebeuningen.nl